Palkitseminen

KH Groupin toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet määritellään palkitsemispolitiikassa.

Palkitsemista koskeva raportointi

KH Group laatii kultakin tilikaudelta palkitsemisraportin, joka esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja jossa selostetaan toimielimille edeltäneeltä tilikaudelta maksetut ja erääntyneet palkkiot.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 550 €/kk ja hallituksen jäsenille 2 300 €/kk.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

KH Groupin toimitusjohtajan Lauri Veijalaisen kiinteä palkitseminen muodostuu 8 000 euron kuukausipalkasta.

Toimitusjohtajalle ei ole määritelty tälle tilikaudelle lyhyen eikä pitkän aikavälin kannustimia, mutta hänellä on oikeus osallistua kannustinjärjestelmiin hallituksen määrittämällä tavalla vuoden 2024 alusta lähtien.

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla on oikeus päättää toimitusjohtajasopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat lakisääteisiä.

Lauri Veijalainen toimii myös Indoor Group Holdingin toimitusjohtajana erillisen sopimuksen mukaisin ehdoin.

Muun johdon palkitseminen

Yhtiön muuhun johtoon kuuluu talousjohtaja. Talousjohtajan kiinteä palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista.

Talousjohtaja on oikeutettu osallistumaan yhtiön harkinnan mukaan yhtiön bonusjärjestelmään tai muuhun kannustinjärjestelmään, joihin sovelletaan yhtiön määrittelemiä kriteerejä.

Talousjohtajan työsopimus on voimassa toistaiseksi. Sekä yhtiöllä että talousjohtajalla on oikeus päättää sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

Vuonna 2022 muuhun johtoon kuuluneiden palkka ja palkkiot olivat yhteensä 231 623 euroa jakautuen seuraavasti:

RooliKiinteä palkan osa, €Muuttuva palkan osa, €Yhteensä, €
Muu johto131 623100 000231 623

Talousjohtaja toimi vuonna 2022 Sievi Capitalin kohdeyhtiön HTJ:n hallituksessa. Tästä tehtävästä hän sai vuonna 2022 yhteensä 8 400 euron rahapalkkion.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Sievi Capitalin hallitus päätti 22.12.2022 lakkauttaa yhtiön maaliskuussa 2020 perustaman suoriteperusteisen avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän. Hallitus on osakepalkkiojärjestelmän lakkauttamisen yhteydessä päättänyt maksaa sen perusteella käynnistettyihin LTI 2020–2022 ja LTI 2021–2023 -kannustinohjelmiin osallistuneille avainhenkilöille käteispalkkion osakepalkkiojärjestelmän lakkauttamiseen päättyneiltä ansaintajaksoilta. Ohjelman lakkauttamisen perusteella maksettavien käteispalkkioiden kokonaismäärä on 0,1 milj. euroa. Käteispalkkiot on kirjattu kokonaisuudessaan kuluksi tilikaudelle 2022 ja ne maksetaan Sievi Capitalin tilikauden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Osakepalkkiojärjestelmän lakkauttaminen liittyy Sievi Capitalin 15.12.2022 tiedottamaan strategiamuutokseen, jonka seurauksena yhtiön hallitus on katsonut, ettei maaliskuussa 2020 perustetun osakepalkkiojärjestelmän jatkaminen ole enää perusteltua. Osakepalkkiojärjestelmän lakkauttamisen jälkeen Sievi Capitalin laimennettu osakekohtainen tulos vastaa laimentamatonta osakekohtaista tulosta.

Lakkautettu suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä on koostunut kolmesta vuosittain alkavasta yksittäisestä ohjelmasta. Kukin ohjelma on sisältänyt kolmen vuoden mittaisen ansaintajakson alkaen aina 1.1. sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen ansaintajakson päättyessä siltä osin kuin palkkion maksamisen edellytykset täyttyvät. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen on edellyttänyt yhtiön hallituksen erillistä hyväksyntää. Sievi Capitalin hallitus päätti vuonna 2021, että suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän kolmatta ohjelmaa, joka olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan käynnistynyt vuonna 2022, ei käynnistetä. Sievi Capital tiedotti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta 6.3.2020.

LTI 2020-2022

Hallitus on hyväksynyt ensimmäisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ohjelman (LTI 2020–2022), jonka mukainen ansaintajakso on alkanut 1.1.2020 ja jonka nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Sievi Capitalin osakkeina.

LTI 2020–2022 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Sievi Capitalin oman pääoman keskimääräiseen tuottoon (ROE). LTI 2020–2022-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan neljä yhtiön avainhenkilöä. Jos LTI 2020–2022 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 0,4 miljoonaa osaketta (bruttona, josta puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahaosuutena, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja).

LTI 2021-2023

Hallitus on hyväksynyt toisen suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ohjelman (LTI 2021–2023), jonka mukainen ansaintajakso on alkanut 1.1.2021 ja jonka nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

LTI 2021–2023-ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Sievi Capitalin oman pääoman keskimääräiseen tuottoon (ROE). LTI 2021–2023-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan viisi yhtiön avainhenkilöä. Jos LTI 2021–2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 0,3 miljoonaa Sievi Capitalin osaketta (bruttona, josta puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahaosuutena, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja).

Sievi Capitalin hallitus päätti vuonna 2021, että suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän kolmatta ohjelmaa, joka olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan käynnistynyt vuonna 2022, ei käynnistetä.