Riskienhallinta

KH Groupin riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jonka tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta sijoituskohdetasolla, joka on keskeisin osin järjestetty liiketoiminta-alueiden itsensä toimesta. Harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla hallitustyöskentelyyn KH Group pyrkii edistämään riskienhallintaa liiketoiminta-alueilla. KH Group arvioi myös olennaisimpia liiketoiminta-alueiden riskejä ja pyrkii näin edistämään riskienhallinnan toteuttamista kohdeyhtiöissä.

KH Group on monialakonserni.  Yhtiön hallitus vahvistaa strategian sekä toimintasuunnitelman, jossa määritellään muun muassa tavoitteet uusille sijoituksille sekä irtautumisille. Hallitus tekee sijoituspäätökset uusista pääomasijoituksista ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Yhtiön liiketoiminnasta, sijoitusstrategiasta sekä sijoitusten luonteesta johtuen KH Groupin olennaisimmista riskeistä merkittävä osa liittyy yhtiön liiketoiminta-alueisiin ja niiden toiminnan riskeihin.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

KH Groupin sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan.

Yhtiön liiketoiminnan rakenne ja laajuus huomioon ottaen erillisen sisäisen tarkastuksen organisaation järjestämistä ei ole toistaiseksi pidetty tarkoituksenmukaisena. Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on yhtiön johdolla. Sisäinen valvonta on aktiivinen osa yhtiön johtamista ja hallintoa.

Taloudellisen valvonnan peruslähtökohta on toimintaprosesseihin sisällytetyt kontrollit, jotka mahdollistavat poikkeamien nopean havaitsemisen ja niihin reagoimisen. Oleellinen osa taloudellista valvontaa on johdon kuukausiraportointi. Kuukausiraportoinnissa seurattavat asiat on asetettu siten, että ne tukevat yhtiön tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaustoimenpiteitä edellyttävät asiat. Liiketoiminnan luonteen vuoksi budjetointia ei perinteisessä tarkoituksessa käytetä emoyhtiössä. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon.