Ylimääräinen yhtiökokous 2021

Sievi Capital peruuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen ja sulautumissuunnitelma raukeaa. Lue tiedote täältä

Tärkeää tietoa

Tämän verkkosivun materiaaliin pääsy ei välttämättä ole laillista tietyillä lainkäyttöalueilla. Muilla lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

Infoa osakkeenomistajille

Sievi Capital Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 16.12.2021 klo 13 Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki. Sisäänkäynti kongressisiipeen ovesta M1.

Koronavirustilanteen (COVID-19) aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi yhtiökokous pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna eikä kokouksen yhteyteen järjestetä tarjoiluja. Tästä syystä yhtiö pyytää osakkeenomistajia harkitsemaan, onko tarpeellista saapua kokouspaikalle ja suosittelee ensisijaisesti äänestämistä ennakkoon ja yhtiökokouksen seuraamista verkossa tai osallistumista asiamiehen välityksellä.

Yhtiö julkaisee ennen kokousta osakkeenomistajille suunnatun Sievi Capitalin ehdotettua sulautumista Boreoon käsittelevän esityksen. Esitys on nähtävissä tällä verkkosivulla viimeistään 8.12.2021.

Päivitys 3.12.2021:

Yhtiökokouksen kokouspaikka Finlandia-talo edellyttää kaikilta Finlandia-talon tiloihin tulevilta henkilöiltä voimassa olevan koronapassin esittämistä sisäänpääsyn yhteydessä. Lisätietoja koronapassista ja sen hankkimisesta löytyy verkkosivulta https://www.kanta.fi/koronatodistus.
Osakkeenomistajia, joilla ei ole koronapassia, kehotetaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksenä ja osallistumaan yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon tai Sievi Capital Oyj:n osoittaman asiamiehen välityksellä (ks. tarkemmat ohjeet alla).

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 8.11.2021 klo 10.00 – 9.12.2021 klo 16.00.

Linkki sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen löytyy täältä

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajien tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kokoukseen voi ilmoittautua myös sähköpostitse: tiina.grondahl@sievicapital.fi tai postitse: Sievi Capital Oyj, Yhtiökokous, Pohjoisesplanadi 33, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään osakkeenomistajaa myös vahvistamaan, aikooko hän osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti tai muun kuin yhtiön osoittaman asiamiehen edustamana. Linkit kokouksen seuraamiseen etäyhteydellä lähetetään tämän ilmoituksen perusteella.

Mikäli osakkeenomistaja ei käytä sähköistä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslinkkiä, hän voi täyttää tämän sivuston liitetiedostona olevan ennakkoäänestyslomakkeen ja toimittaa sen Innovatics Oy:lle joko sähköpostitse (egm@innovatics.fi) tai postitse: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sievi Capital Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen liittyen on saatavissa ilmoittautumisaikana puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Annemari Rosin Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä ja hänen yhteystietonsa on saatavilla seuraavalla verkkosivulla: www.hannessnellman.com/people/all/annemari-rosi/

Osakkeenomistaja voi halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Sähköinen valtuutusmalli ja äänestysohjeistus löytyvät ilmoittautumislinkistä

Valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla (egm@innovatics.fi) tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sievi Capital Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 9.12.2021 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.12.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.12.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Ennakkokysymykset

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä kokouksen esityslistalla olevista asioista etukäteen joko sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostitse (tiina.grondahl@sievicapital.fi) viimeistään 1.12.2021 klo 16. Kysymykset sekä yhtiön vastaukset löytyvät alla olevasta linkistä.

Yhtiökokousdokumentit

Sulautumiseen liittyvät dokumentit

Tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Osavuosi- ja puolivuosikatsaukset vuodelta 2021

Viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt varojen jakoa koskevat päätökset

Selostukset olennaisista tapahtumista

Tilintarkastajien lausunnot sulautumissuunnitelmasta